Základní informace a pravidla

Podoba pravidel se zatím ještě může měnit, poslední aktualizace: 25. 08. 2018, 22:30

1. Účastníci

 • Hra je určena pro dvou až pětičlenné týmy. Hry se může zúčastnit pouze řádně registrovaný tým s uhrazeným příspěvkem na organizaci hry.
 • Registraci týmu lze kdykoli zrušit. Pokud víte, že se hry nebudete moci zúčastnit, dejte nám prosím vědět a zrušte svou registraci včas. Velmi nám tím usnadníte práci a dáte šanci si zahrát případným náhradníkům.
 • Do hry bude přijato 45 týmů. Po vyplnění přihlášky se tým stává "registrovaným" (pokud se doposud nezaregistrovalo 45 týmů), nebo "náhradníkem" (pokud již byl počet registrovaných týmů naplněn). Pokud "registrovaný" tým neuhradí startovné do stanoveného termínu (viz níže) nebo svou účast zruší, bude jeho místo nabídnuto náhradníkům.
 • V každém týmu musí být alespoň jeden hráč starší 18 let, který přebírá odpovědnost za své spoluhráče mladší 18 let.
 • Po zahájení hry není možné měnit složení týmu ani slučovat více týmů v jeden.
 • Šifry smí luštit pouze právoplatný člen týmu. Pomoc z venku (např. přítel na telefonu) je povolena pouze za účelem získávání informací typu všeobecných znalostí. Není povoleno konzultovat principy šifry samotné nebo odesílat fotografie zadání šifry.
 • Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (samozřejmě neplatí pro případy první pomoci a nebezpečí).
 • Tým může hru v libovolné fázi vzdát. V takovém případě je ale povinen o tomto telefonicky, nebo osobně informovat organizátory.
 • Hra bohužel vzhledem k terénu není vhodná pro kočárky ani osoby na invalidním vozíku.

2. Příspěvek na organizaci hry

 • Od účastníků hry vybíráme 200 Kč za tým jako příspěvek na organizaci hry. Po registraci týmu naleznete v sekci "Můj tým" další instrukce k tomu, jak jej uhradit.
 • Termín pro úhradu příspěvku na organizaci hry je 24. 8. 2018, 23:59. Pokud tým do té doby příspěvek neuhradí, bude jeho místo nabídnuto případným náhradníkům.
 • Při zrušení registrace do 24. 8. 2018, 23:59 vám bude po termínu konání hry vrácen váš příspěvek na organizaci hry a to buď v plné výši (pokud se hry zúčastní 40 týmů), nebo ponížený o 60 Kč (podíl na poplatku za parkovné) v případě, že se hry zúčastní týmů méně.

3. Obecná pravidla a informace

 • Hra startuje v sobotu 1. 9. 2018 v 8:00. Pro výdej startovních obálek budeme k dispozici minimálně 30 minut předem.
 • Během hry jsou hráči povinni dodržovat zákony České republiky, ostatní obecně platné právní předpisy (vyhlášky, návštěvní řády apod.) a řídit se pokyny organizátorů. Dále jsou hráči povinni chovat se tiše a ohleduplně ke svému okolí a prostředí, v němž se pohybují.
 • Žádáme hráče, aby se při kontaktu s osobami neúčastnícími se hry chovali slušně, s úctou a v případě vzniku konfliktní situace informovali organizátory.
 • Je zakázáno vstupovat na oplocené či jinými zábranami ohraničené pozemky a obdělané zemědělské plochy. Dále je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky, pokud to není výslovně povoleno pořadatelem.
 • V celém území CHKO a ve všech lesích je zakázáno rozdělávání ohně.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • Základním předpokladem pro účast týmu ve hře je schopnost dodržování pravidel fair play.
 • Tým, který se proviní nesplněním některého z pravidel hry, může být postižen bodovou penalizací nebo v případě vážného prohřešku diskvalifikován.
 • V týdnu před hrou obdrží týmy na kontaktní email poslední informace s důležitými informacemi o hře. Ty budou k dispozici i na těchto webových stránkách.
 • Tým může být v cíli požádán o popis řešení jakékoli z šifer, které má evidovány jako vyluštěné.
 • Účastí ve hře souhlasí hráči s použitím fotodokumentace pořízené v celém průběhu hry pro účely propagace hry. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách hry, na jejím facebookovém profilu, nebo i k jiné mediální propagaci.

4. Trasa a stanoviště

 • Trasa hry bude měřit maximálně 15 km.
 • Vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti nepřesáhne 3 km vzdušnou čarou.
 • Pro přesun mezi stanovišti lze využívat pouze chůzi/běh nebo veřejnou hromadnou dopravu.
 • Je zakázáno tipovat polohu dalšího stanoviště nebo sledovat ostatní týmy při jejich postupu hrou.
 • Každé stanoviště bude označeno logem hry, nebo bude na místě přítomen organizátor.
 • Na stanovišti je povoleno se zdržovat pouze nezbytně dlouhou dobu. Po vyzvednutí šifry je nutné se od stanoviště vzdálit na dostatečnou vzdálenost tak, aby se předešlo jeho odhalení soupeřům a cizím osobám.
 • Je zakázáno vyzvednout zadání na náhodně nalezeném stanovišti, aniž by mu předcházelo vyřešení předchozí šifry nebo využití absolutní nápovědy.
 • Po příchodu na stanoviště si tým zapíše na kartu hráče informaci o nalezení stanoviště.
 • Na stanovišti si je možné vzít 2 kopie zadání šifry na tým (platí že šifra je uvedena logem, dvě zadání budou k sobě vždy secvaknuta sponkou).
 • Každá šifra bude označena jednoznačným identifikátorem.
 • Řešením každé šifry je heslo, smysluplné slovo - podstatné jméno.
 • Po zadání správné kombinace identifikátoru šifry a vyluštěného hesla do systému bude týmu prozrazena poloha dalšího stanoviště.
 • Pokud tým nemůže stanoviště najít nebo na něm dochází šifry, prosíme o telefonický kontakt organizátorů.
 • Organizátoři si vyhrazují právo během hry zrušit či pozměnit některé ze stanovišť, především v případě zásahu vyšší moci. Týmům, které tento zásah ve hře prokazatelně poškodí, bude poskytnuta adekvátní kompenzace dle rozhodnutí organizátorů.

6. Systém

 • Vzhledem k nízkému pokrytí trasy spolehlivým mobilním signálem bude herní systém kombinací klasické papírové karty týmu a informačního systému.
 • Příchody na a odchody z jednotlivých stanovišť si tým poznamená na papírovou kartu týmu. Takto vyplněnou kartu následně odevzdává v cíli spolu s vyplněným cílovým heslem.
 • Na startu hry týmy obdrží odkaz na webový systém hry, který se na chytrých telefonech uloží do paměti telefonu a je s ním možné pracovat bez přístupu k internetu. Aplikace bude sloužit k zadávání vyluštěných hesel a při správné kombinaci identifikátoru šifry a hesla prozradí týmu polohu následujícího stanoviště.
 • Způsob práce s touto aplikací bude upřesněn ve startovní obálce.

7. Bodování hry, nápovědy, stanovení pořadí

 • Za každou úspěšně vyluštěnou šifru může tým získat až 4 body a to v případě, že ji vyluští bez využití jakékoli nápovědy.
 • Pro každou šifru bude k dispozici jedna nebo více standardizovaných nápověd, včetně nápovědy absolutní.
 • Týmy obdrží zapečetěné nápovědy k šifrám již ve startovní obálce. Ve chvíli kdy se rozhodnou nápovědu využít, stačí pouze tuto nápovědu rozbalit, čímž je považována za využitou. Každá takto využitá nápověda bude penalizována snížením počtu bodů, které tým za šifru při úspěšném vyluštění získá, na polovinu (za šifru vyluštěnou bez nápovědy tedy obdrží 4 body, za šifru s jednou nápovědou 2 body a za šifru se dvěma využitými nápovědami 1 bod).
 • Pokud si tým neví s řešením šifry rady, může si vzít nápovědu absolutní. Při využití této možnosti mu bude prozrazena poloha následujícího stanoviště. Také absolutní nápovědy si tým ponese celou hru s sebou. Rozpečetěním konkrétní absolutní nápovědy tým získá heslo, které zadá do herního systému a z něj následně polohu dalšího stanoviště. Při využití absolutní nápovědy tým nezíská za šifru žádný bod.
 • Pořadí týmů bude stanoveno podle následujícího klíče:
  1. Příchod do cíle před oficiálním časem ukončení hry (toto pravidlo bohužel musíme zavést abychom při offline systému dokázali vyhlásit výsledky, nicméně věříme, že do tohoto času dojde většina týmů).
  2. Počet bodů získaných za luštění šifer, ponížený o případné penalizace za prohřešky proti pravidlům.
  3. Čas příchodu do cíle.
  4. Nejvyšší dosažené stanoviště.

8. Povinná a doporučená výbava

 • Bez nůžek a lepidla (nebo lepící pásky) se vaše šance na vítězství výrazně snižuje.
 • Šifrovací pomůcky Chlýftýmu, se zcela jistě budou hodit.
 • Pro hru bude bez problému stačit bezplatná mapová aplikace od Mapy.cz, kde však důrazně doporučujeme stáhnout si OFFLINE mapové podklady!
 • Další výbava bude upřesněna v posledních informacích před hrou, nebude ale potřeba žádné speciální vybavení.

9. Cíl a zakončení hry

 • Hra končí 1. 9. 2018 v 18:30.
 • Poloha cíle, pokud ji tým nevyluští, bude k dispozici jako jedna z absolutních nápověd a týmy ji mohou kdykoli využít, buď po kapitulaci, nebo po skončení hry. Pro kompletní, úspěšné projití hrou ale musí být v cíli nápověda s polohou cíle odevzdána v nepoškozené, zapečetěné podobě.
 • Budeme rádi, pokud dorazíte do cíle a sdělíte nám své zážitky. Zároveň se dozvíte správný postup luštění šifer.