Základní informace a pravidla

Podoba pravidel se zatím ještě může měnit, poslední aktualizace: 22. 08. 2017, 8:52

1. Účastníci

 • Hra je určena pro dvou až pětičlenné týmy. Hry se může zúčastnit pouze řádně registrovaný tým.
 • Registraci týmu lze kdykoli zrušit. Pokud víte, že se hry nebudete moci zúčastnit, dejte nám prosím vědět a zrušte svou registraci včas. Velmi nám tím usnadníte práci.
 • V každém týmu musí být alespoň jeden hráč starší 18 let.
 • Po zahájení hry není možné měnit složení týmu ani slučovat více týmů v jeden.
 • Šifry smí luštit pouze právoplatný člen týmu. Pomoc z venku (např. přítel na telefonu) je povolena pouze za účelem získávání informací typu všeobecných znalostí. Není povoleno konzultovat principy šifry samotné nebo odesílat fotografie zadání šifry.
 • Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (samozřejmě neplatí pro případy první pomoci a nebezpečí).
 • Tým může hru v libovolné fázi vzdát. V takovém případě je ale povinen o tomto telefonicky, nebo osobně informovat organizátory.
 • Domácí mazlíčky doporučujeme nechat doma, jedná se o celodenní akci a nemůžeme jim bohužel ani umožnit vstup do prostor cíle.

2. Startovné

 • Jedná se o první ročník naší hry, žádný poplatek za účast ve hře nebudeme vybírat.

3. Obecná pravidla a informace

 • Hra startuje v sobotu 2. 9. 2017 v 8:30. Registrace budou probíhat minimálně 30 minut předem.
 • Během hry jsou hráči povinni dodržovat zákony České republiky, ostatní obecně platné právní předpisy (vyhlášky, návštěvní řády apod.) a řídit se pokyny organizátorů. Dále jsou hráči povinni chovat se tiše a ohleduplně ke svému okolí a prostředí, v němž se pohybují.
 • Žádáme hráče, aby se při kontaktu s osobami neúčastnícími se hry chovali slušně, s úctou a v případě vzniku konfliktní situace informovali organizátory.
 • Je zakázáno vstupovat na oplocené či jinými zábranami ohraničené pozemky a obdělané zemědělské plochy. Dále je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky, pokud to není výslovně povoleno pořadatelem.
 • V celém území CHKO a ve všech lesích je zakázáno rozdělávání ohně.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • Základním předpokladem pro účast týmu ve hře je schopnost dodržování pravidel fair play.
 • Tým, který se proviní nesplněním některého z pravidel hry, může být postižen časovou penalizací nebo v případě vážného prohřešku diskvalifikován.
 • V týdnu před hrou obdrží týmy na kontaktní email poslední informace s důležitými informacemi o hře. Ty budou k dispozici i na těchto webových stránkách.
 • Tým může být v cíli požádán o popis řešení jakékoli z šifer, které má evidovány jako vyluštěné.
 • Účastí ve hře souhlasí hráči s použitím fotodokumentace pořízené v celém průběhu hry pro účely propagace hry. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách hry, na jejím facebookovém profilu, nebo i k jiné mediální propagaci.

4. Trasa a stanoviště

 • Trasa hry bude měřit maximálně 15 km.
 • Vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti nepřesáhne 3 km vzdušnou čarou.
 • Vzhledem k prostředí, ve kterém se hra koná, nebude trasa vhodná pro kočárky a bohužel ani pro osoby na invalidním vozíku.
 • Pro přesun mezi stanovišti lze využívat pouze chůzi/běh nebo veřejnou hromadnou dopravu.
 • Je zakázáno tipovat polohu dalšího stanoviště nebo sledovat ostatní týmy při jejich postupu hrou.
 • Každé stanoviště bude označeno logem hry, nebo bude na místě přítomen organizátor.
 • Na stanovišti je povoleno se zdržovat pouze nezbytně dlouhou dobu. Po vyzvednutí šifry je nutné se od stanoviště vzdálit na dostatečnou vzdálenost tak, aby se předešlo jeho odhalení soupeřům a cizím osobám.
 • Je zakázáno vyzvednout zadání na náhodně nalezeném stanovišti, aniž by mu předcházelo vyřešení předchozí šifry nebo využití absolutní nápovědy.
 • Po příchodu na stanoviště si tým zapíše na kartu hráče informaci o nalezení stanoviště.
 • Na stanovišti si je možné vzít 2 kopie zadání šifry na tým (zpravidla budou na jednom papíře oddělená logem).
 • Každá šifra bude označena jednoznačným identifikátrem.
 • Řešením každé šifry je heslo, zpravidla podstatné jméno.
 • Po zadání správné kombinace identifikátoru šifry a vyluštěného hesla do systému bude týmu prozrazena poloha dalšího stanoviště.
 • Pokud tým nemůže stanoviště najít nebo na něm dochází šifry, prosíme o telefonický kontakt organizátorů.
 • Organizátoři si vyhrazují právo během hry zrušit či pozměnit některé ze stanovišť, především v případě zásahu vyšší moci. Týmům, které tento zásah ve hře prokazatelně poškodí, bude poskytnuta adekvátní kompenzace dle rozhodnutí organizátorů.

6. Systém

 • Vzhledem k nízkému pokrytí trasy spolehlivým mobilním signálem bude herní systém kombnací klasické papírové karty týmu a informačního systému.
 • Příchody na a odchody z jednotlivých stanovišť si tým poznamená na papírovou kartu týmu. takto vyplněnou kartu následně odevzdává v cíli.
 • Na startu hry pak týmy obdrží odkaz na webový systém hry, který se na chytrých telefonech díky offline manifestu uloží do paměti telefonu a je s ním možné pracovat bez přístupu k internetu. Aplikace bude sloužit k zadávání vyluštěných hesel a při správné kombinaci identifikátoru šifry a hesla prozradí týmu polohu následujícího stanoviště.
 • Způsob práce s touto aplikací bude upřesněn ve startovní obálce.

7. Nápovědy

 • Pro každou šifru bude k dispozici jedna nebo více nápověd.
 • Týmy obdrží zapečetěné nápovědy k šifrám již ve startovní obálce. Ve chvíli kdy se rozhodnou nápovědu využít, stačí pouze tuto nápovědu rozbalit, čímž je považována za využitou. Takto získaná nápověda bude penalizována připočtením trestných minut. Počet trestných minut se může pro každou nápovědu lišit a bude uveden u šifry nebo u nápovědy.
 • Pokud si tým neví s řešením šifry rady, může si vzít nápovědu absolutní. Při využití této možnosti mu bude prozrazena poloha následujícího stanoviště. také absolutní nápovědy si ponese tým celou hru s sebou. Rozpečetěním konkrétní absolutní nápovědy tým získá heslo, které zadá do herního systému a z něj následně polohu dalšího stanoviště.

8. Povinná a doporučená výbava

9. Vyhodnocení hry a cíl

 • Hra končí 2. 9. 2017 v 17:30.
 • Poloha cíle, pokud ji tým nevyluští, bude k dispozici jako jedna z absolutních nápověd a týmy ji mohou kdykoli využít, buď po kapitulaci, nebo po skončení hry. Pro kompletní, úspěšné projití hrou ale musí být v cíli nápověda s polohou cíle odevzdána v nepoškozené, zapečetěné podobě.
 • Pořadí týmů bude stanoveno podle následujícího klíče:
  • Počet úspěšně vyluštěných šifer.
  • Čas vyluštění poslední vyřešené šifry, navýšený o penalizace za nápovědy vyžádané v průběhu hry nebo prohřešky proti pravidlům.
 • Budeme rádi, pokud dorazíte do cíle a sdělíte nám své zážitky. Zároveň se dozvíte správný postup luštění šifer.