Základní informace a pravidla

Podoba pravidel se zatím ještě může měnit, poslední aktualizace: 13. 8. 2023, 19:29

1. Účastníci

 • Hra je určena pro až pětičlenné týmy. Hry se může zúčastnit pouze řádně registrovaný tým s uhrazeným příspěvkem na organizaci hry.
 • Registraci týmu lze kdykoli zrušit. Pokud víte, že se hry nebudete moci zúčastnit, dejte nám prosím vědět a zrušte svou registraci včas. Velmi nám tím usnadníte práci a dáte šanci si zahrát případným náhradníkům.
 • Do hry bude přijato přibližně 50 až 60 týmů (podle počtu jednotlivých účastníků v týmech) tak, abychom dodrželi podmínky dohodnuté s CHKO Kokořínsko ohledně maximálního počtu účastníků a další relevantní předpisy. Základní limit je 50 týmů, dále budeme kapacitu hry navyšovat operativně. Pokud se už zrovna na vás nedostane, nemějte nám to prosím za zlé. Neděláme vám to schválně, naopak se snažíme vyhovět co nejvíce týmům. I my ale musíme hrát podle určitých pravidel.
 • Po vyplnění přihlášky se tým stává "registrovaným" nebo "náhradníkem" (pokud byla vyčerpána základní kapacita hry). Pokud "registrovaný" tým neuhradí příspěvek na organizaci hry do stanoveného termínu (viz níže) nebo svou účast zruší, bude jeho místo nabídnuto náhradníkům. Organizátoři si zároveň vyhrazují právo přijmout do hry tým nad uvedený limit a to i mimo pořadí.
 • V každém týmu musí být alespoň jeden hráč starší 18 let, který přebírá odpovědnost za své spoluhráče mladší 18 let.
 • Po zahájení hry není možné měnit složení týmu ani slučovat více týmů v jeden.
 • Šifry smí luštit pouze právoplatný člen týmu. Pomoc z venku (např. přítel na telefonu) je povolena pouze za účelem získávání informací typu všeobecných znalostí. Není povoleno konzultovat principy šifry samotné nebo odesílat fotografie zadání šifry.
 • Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (samozřejmě neplatí pro případy první pomoci a nebezpečí).
 • Tým může hru v libovolné fázi vzdát. V takovém případě je ale povinen o tomto telefonicky, nebo osobně informovat organizátory.
 • Hra bohužel vzhledem k terénu není vhodná pro kočárky ani osoby na invalidním vozíku.

2. Příspěvek na organizaci hry

 • Od účastníků hry vybíráme 400 Kč za tým jako příspěvek na organizaci hry. Po registraci týmu naleznete v sekci "Můj tým" další instrukce k tomu, jak jej uhradit. V příspěvku na organizaci hry je zahrnut i podíl na poplatku za parkovné za jedno vozidlo. Pokud plánujete přijet více auty, dejte nám to prosím vědět dopředu, musíme kapacitu plánovat. Poplatek za každé další vozidlo bude 60 Kč (ideálně prosím doplatit na startu v hotovosti přesně).
 • Termín pro úhradu příspěvku na organizaci hry je 11. 8. 2023, 23:59. Pokud tým do té doby příspěvek neuhradí, bude jeho místo nabídnuto případným náhradníkům a tým ztrácí nárok na místo ve hře.
 • Při zrušení registrace do 11. 8. 2023, 23:59 vám bude po termínu konání hry vrácen váš příspěvek na organizaci hry v plné výši.

3. Obecná pravidla a informace

 • Hra startuje v sobotu 19. 8. 2023 v 8:00. Pro výdej startovních obálek budeme k dispozici minimálně 30 minut předem. Přesné místo startu bude upřesněno v Posledních informacích před hrou.
 • Během hry jsou hráči povinni dodržovat zákony České republiky, ostatní obecně platné právní předpisy (vyhlášky, návštěvní řády apod.) a řídit se pokyny organizátorů. Dále jsou hráči povinni chovat se tiše a ohleduplně ke svému okolí a prostředí, v němž se pohybují.
 • Žádáme hráče, aby se při kontaktu s osobami neúčastnícími se hry chovali slušně, s úctou a v případě vzniku konfliktní situace informovali organizátory.
 • Je zakázáno vstupovat na oplocené či jinými zábranami ohraničené pozemky a obdělané zemědělské plochy. Dále je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky, pokud to není výslovně povoleno pořadatelem.
 • V celém území CHKO a ve všech lesích je zakázáno rozdělávání ohně.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • Základním předpokladem pro účast týmu ve hře je schopnost dodržování pravidel fair play.
 • Tým, který se proviní nesplněním některého z pravidel hry, může být postižen bodovou penalizací nebo v případě vážného prohřešku diskvalifikován.
 • V týdnu před hrou obdrží týmy na kontaktní email poslední informace s důležitými informacemi o hře. Ty budou k dispozici i na těchto webových stránkách.
 • Tým může být v cíli požádán o popis řešení jakékoli z šifer, které má evidovány jako vyluštěné.

4. Trasa a stanoviště

 • Trasa hry bude měřit maximálně 15 km.
 • Vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti nepřesáhne 3 km vzdušnou čarou.
 • Pro přesun mezi stanovišti lze využívat pouze chůzi/běh nebo veřejnou hromadnou dopravu.
 • Je zakázáno tipovat polohu dalšího stanoviště nebo sledovat ostatní týmy při jejich postupu hrou.
 • Týmy i letos obdrží na startu obálky se všemi šiframi. Každá vyluštěná šifra jim pak poskytne kód, pomocí kterého se v herním systému dozví polohu následujícího stanoviště.
 • Po příchodu na místo si tým zapíše na herní kartu informaci o nalezení stanoviště a z nalezeného štítku nebo jiného artefaktu s logem hry pak zjistí jakou obálku se šifrou otevřít.
 • Mezi obálky se šiframi mohou být zařazeny i falešné obálky. Pokud tým takovou obálku otevře, hra pro něj končí.
 • Řešením každé šifry je heslo, smysluplné slovo - podstatné jméno.
 • Pokud tým nemůže stanoviště najít, prosíme o telefonický kontakt organizátorů.
 • Organizátoři si vyhrazují právo během hry zrušit či pozměnit některé ze stanovišť, především v případě zásahu vyšší moci. Týmům, které tento zásah ve hře prokazatelně poškodí, bude poskytnuta adekvátní kompenzace dle rozhodnutí organizátorů.

5. Systém

 • Vzhledem k nízkému pokrytí trasy spolehlivým mobilním signálem bude herní systém kombinací klasické papírové karty týmu a informačního systému.
 • Příchody na a odchody z jednotlivých stanovišť si tým poznamená na papírovou kartu týmu. Takto vyplněnou kartu následně odevzdává v cíli spolu s vyplněným cílovým heslem.
 • Na startu hry týmy obdrží odkaz na webový systém hry, který se na chytrých telefonech uloží do paměti telefonu a je s ním možné pracovat bez přístupu k internetu. Aplikace bude sloužit k zadávání vyluštěných hesel a při správné kombinaci identifikátoru šifry a hesla prozradí týmu polohu následujícího stanoviště. Při zadání kombinace identifikátoru šifry a nápovědního hesla pak prozradí nápovědu.
 • Způsob práce s touto aplikací bude upřesněn ve startovní obálce.
 • V posledních informacích před hrou obdrží týmy odkaz na testovací verzi systému. Je zodpovědností každého týmu, aby si ověřil správnou funkčnost právě na svém chytrém zařízení ještě před hrou.

6. Bodování hry, nápovědy, stanovení pořadí

 • Za každou úspěšně vyluštěnou šifru může tým získat až 3 body a to v případě, že ji vyluští bez využití nápovědy.
 • Pro každou šifru bude k dispozici jedna standardizovaná nápověda a následně i nápověda absolutní.
 • Zapečetěné nápovědy k šifrám obdrží týmy ve startovních obálkách. Ve chvíli kdy se rozhodnou nápovědu využít, stačí tuto nápovědu rozbalit a zadat v kombinaci s identifikátorem šifry do herního systému. Ten následně prozradí její znění. Nápověda je považována za využitou už jejím rozbalením. Za úspěšně vyluštěnou šifru s využitím nápovědy získává tým do hry 1 bod.
 • Pokud si tým neví s řešením šifry rady, může si vzít nápovědu absolutní. Při využití této možnosti mu bude prozrazena poloha následujícího stanoviště. Také absolutní nápovědy si tým ponese celou hru s sebou. Rozpečetěním konkrétní absolutní nápovědy tým získá heslo, které zadá do herního systému a z něj následně polohu dalšího stanoviště. Při využití absolutní nápovědy tým nezíská za šifru žádný bod.
 • Pořadí týmů bude stanoveno podle následujícího klíče:
  1. Příchod do cíle a odevzdání karty týmu (s cílovým heslem) + neporušených zbylých obálek před oficiálním časem ukončení hry.
  2. Počet bodů získaných za luštění šifer, ponížený o případné penalizace za prohřešky proti pravidlům.
  3. Čas odevzdání cílového hesla.
  4. Číslo poslední úspěšně vyluštěné šifry (vyšší je lepší).
  5. Čas posledního úspěšného vyluštění šifry (dříve je lépe, nevyplněná karta týmu vás posouvá na konec).

7. Povinná a doporučená výbava

Povinná výbava
 • Minimálně jeden chytrý mobilní telefon nebo podobné zařízení (tablet) s aktivovaným mobilním internetem (spotřeba dat minimální, pouze na startu), na kterém vám funguje náš herní systém i když jste offline.
 • Mobilní aplikace s turistickou mapou od Mapy.cz. Důrazně doporučujeme uložit si mapové podklady offline, letos opět nebude žádný mobilní signál na přibližně polovině trasy.
 • Nůžky a lepidlo nebo izolepa.
 • Jmenný kalendář (ideálně pro aktuální rok).
Doporučená výbava
 • Aktuální šifrovací pomůcky (pravítko) týmu NaPALM (https://www.napalmne.cz/pomucky). Pokud se s nimi setkáváte poprvé nebo nejste v jejich rozložení zběhlí, určitě se na ně mrkněte dopředu. Jedny od nás dostanete ve startovní obálce.
 • Majitelé zařízení s operačním systémem Android mohou ocenit i aplikaci Šifrovací pomůcky Absolutno.
 • Čtverečkovaný papír.
 • Fólie nebo pauzák.
 • Tužka s gumou.
 • Pravítko.

8. Cíl a zakončení hry

 • Hra končí 19. 8. 2023 v 19:30. Po tomto čase už byste neměli luštit šifry a měli se naopak přesunout do prostor cíle.
 • Poloha cíle, pokud ji tým nevyluští, bude k dispozici jako jedna z absolutních nápověd a týmy ji mohou využít buď po kapitulaci, nebo po skončení hry. Pro kompletní, úspěšné projití hrou ale musí být v cíli nápověda s polohou cíle odevzdána v nepoškozené, zapečetěné podobě.
 • Budeme rádi, pokud dorazíte do cíle a sdělíte nám své zážitky. Zároveň se dozvíte správný postup luštění šifer.